سرشاخه کاری گردو استان چهارمحال و بختیاری

سرشاخه کاری گردو

سرشاخه کاری گردو در استان چهارمحال و بختیاری

هر سال از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری و مدیریت باغبانی استان، نهالستان گردو فردوس طرف قرارداد سرشاخه کاری و تغییر تاج درختان گردو کهنسال و کم بازده بوده و از این طرق هر سال نزدیک به 200 هکتار باغ گردو اصلاح شده است.

ارقام مورد استفاده در این سال ها بیشتر از ارقام ژنوتیپ برتر استان، رقم گردو پدرو، رقم گردو هارتلی، رقم گردو فرنور و گرده افشان های مناسب بوده است.

خلاصه گزارش سال 1398